KAŽDÝ ODBORNÍK BY MĚL CHTÍT VĚDĚT CO NEJVÍCE1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání včetně profese farmaceutický asistent. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních přinesl i zrušení Hlavy VI - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, kdy oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení. Zároveň se zrušil i kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení. Povinnost celoživotního vzdělávání pro farmaceutické asistenty zůstává však zachována. Dohled nad ním přebírá zaměstnavatel.

16. - 18. listopadu 2017 proběhl v Brně 21. kongres nemocničních lékárníků, do jehož programu byl zařazen i tradiční blok farmaceutických asistentů. Letos se Sekce FA ČAS ve svém vymezeném čase věnovala právě i novele Zákona 96. 

Zeptali jsme se proto Bc. Aleny Šindelářové, předsedkyně výboru Sekce farmaceutických asistentů při ČAS, a Mgr. Martiny Šopíkové, místopředsedkyně téže oborové sekce, co o Novele soudí ony a jaké reakce na změny přicházejí ze strany samotných farmaceutických asistentů. 

1. Z řad farmaceutických asistentů několikrát zaznělo, že přesun dohledu nad výběrem, průběhem i kontrolou celoživotního vzdělávání do rukou zaměstnavatele není šťastným řešením situace...

AŠ, MŠ: Zákon 201/2017 se zabývá celoživotním vzděláváním, a to konkrétně v Hlavě V Dílu 2. V několika paragrafech je vysvětlen pojem celoživotní vzdělávání a jeho formy, Díl 3 se věnuje specializačnímu vzdělávání, certifikovaným kurzům. V novele se přímo nemluví o kontrole celoživotního vzdělávání zaměstnavatelem. Tato úvaha byla podrobně rozpracovaná v jednom z předchozích návrhů, ale do platného znění zákona se nedostala. Celoživotní vzdělávání je tedy v rukou každého zdravotníka. Směrnice EU 2005/36/ES. Čl. 22 písm. b) o tom konkrétně říká toto: „...členský stát EU v souladu se specifickými postupy každého členského státu zajistí další vzdělávání a odbornou přípravu, aby osoby, které ukončily vzdělávání, byly s to držet krok s vývojem v daném povolání v rozsahu, který je nezbytný pro zachování bezpečného a účinného výkonu tohoto povolání..."

Zjednodušeně se dá říci, že pokud bude vzdělávání probíhat jako prohlubování kvalifikace, účast na něm řeší Zákoník práce a náleží tedy do plánování a úhrady zaměstnavatelem.  Konference, semináře apod. jsou věcí dohody a snad také dosavadní praxe na konkrétním pracovišti. Domníváme se, že se tohoto typu vzdělávání bude zaměstnavatel účastnit v rozsahu, který byl platný před novelou. Alespoň takové máme zatím signály z terénu. Získání Osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu - tzv. Registrace - nebylo pro většinu farmaceutických asistentů v lékárnách povinná, proto ani sbírání kreditů nemuselo být zaměstnavatelem vyžadováno, resp. podporováno. Přesto se farmaceutičtí asistenti vzdělávali a snad není důvod se obávat, že by nyní přestali. Jde přece o profesní čest, být skutečným odborníkem, poskytovat to nejlepší možné poradenství, odvádět tu nejlepší možnou práci.

2. Jaké máte první ohlasy na Novelu, například po listopadovém kongresu nemocničních lékárníků? Byla k otázkám odborné způsobilosti a k změnám systému hodnocení živá diskuse?

AŠ, MŠ: Kongres nemocničních lékárníků byla první možnost přímé komunikace o dopadech této novely, jejích změnách týkajících se oboru farmaceutický asistent. Od září 2017 jsme vše prezentovali na našich stránkách www.farmaceutickyasistent.cz nebo FB, reagovali jsme na otázky e-mailem nebo telefonem. Nemocniční lékárny mají celoživotní vzdělávání svých zaměstnanců tradičně dobře nastavené, není proto pravděpodobné (a ani se v tomto smyslu nikdo z přítomných nevyjádřil), že by se mělo nyní nějak omezovat. Není přece pochyb o tom, že vývoj oboru novelou nestagnuje! Dál je třeba poznávat aktuality, orientovat se v nejnovějších trendech! Diskuze k tématu legislativy se proto týkala spíše dlouhodobě řešenému a stále obor ohrožujícímu problému - snahy některých skupin z řad odborné veřejnosti vrátit studium oboru farmaceutický asistent zpět na střední školu. Tito „odborníci" by si ale měli uvědomit minimálně to, že středoškolské obory, jak praví zákon 201/2017, mohou pracovat pouze pod odborným dohledem, a to by pro mnohé farmaceutické asistenty v praxi mohl být neřešitelný problém. Konkrétním místem pro farmaceutického asistenta, který nemá nikoho na dohled, je například prodejna zdravotnických potřeb. Doufejme tedy, že než někdo něco takového, jako je návrat oboru na střední školu, opět navrhne (a již jsme o tom diskutovali se zástupci Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny právě před schválením novely), bude se skutečně zajímat o prospěch oboru farmaceutický asistent ve všech souvislostech a nebude uplatňovat jen své osobní názory. Celospolečenský trend míří ke zvyšujícímu se vzdělání a není důvod, aby se právě náš obor vydal cestou opačnou.

3. Zdá se mi, že uznání kurzu či absolvovaného kongresu zaměstnavatelem (také rozhodnutí, zda zaměstnanci kurz proplatí, či nikoli, zda mu dá volno apod.) komplikuje vlastní výběr témat FA, která by ho například posouvala k výběru jeho specializace...

AŠ, MŠ: Zde je asi ještě příliš brzo na závěry, zda novela něco změní. Pokud je zaměstnavatel osvícený a je si vědom nezbytnosti vzdělávání svých zaměstnanců v celé šíři oborů primární péče, jistě podporoval aktivitu farmaceutického asistenta dříve a bude tak činit i nadále. Bez ohledu na změny v novele. Jak již bylo řečeno - jde pouze o zrušení kreditového systému, nikoli celoživotního vzdělávání jako takového!

A co si budeme namlouvat - copak někdo dříve chodil po lékárnách a něco kontroloval? Co se týká specializace, tak i dříve platilo, že pokud je zaměstnavateli k potřebě, je uhrazena. Pokud ji chce farmaceutický asistent absolvovat sám, jako investici „pro sebe", bránit mu nejspíš nikdo nebude. I když je pochopitelné, že v malé lékárně, kde jsou třeba jen dvě farmaceutické asistentky, bude velmi těžké zařídit uvolnění na týdenní kurzy. Co se týká financí, dá se využít i nabídek Ministerstva zdravotnictví, kdy úhrada specializace jde za určitých podmínek z Evropských fondů.

4. Řadu speciálních témat řeší dnes například e-learning, kde vidíte jeho místo v rámci zvyšování odbornosti FA?

AŠ: Bohužel k tomu se asi nemohu dost dobře vyjádřit, nemám s e-learningem mnoho osobních zkušeností. Myslím si, že e-learning je jistě důležitá možnost celoživotního a bylo by krátkozraké ho nyní nějak omezovat. Pro farmaceutické asistenty je mnoho nabídek vzdělávacích akcí a je na každém, čemu dá přednost. E-learning poskytuje jiný servis a snad se dá říci, že i trochu jiná témata. Opět se domnívám, že kdo se tak vzdělával dříve, bude se vzdělávat i nyní! Proč se stát „ovcí", která nebude mít vlastní názor a bude jen prezentovat doporučení týkající se úzkého okruhu vědomostí bez širších souvislostí? Každý odborník by měl chtít vědět co nejvíce, nejlépe z různých zdrojů a pak také třeba na základě vlastních zkušeností. Nakonec si utvoří vlastní obrázek, který promítne do péče o klienta/pacienta. Ale to je přeci běžná praxe každého farmaceutického asistenta.

5. Jak řešit situaci s nedostatkem kvalitních farmaceutických asistentů na trhu práce?

AŠ, MŠ: Jisté je, že změnou pregraduálního vzdělávání směrem dolů rozhodně ne. V současné době je nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků snad v každém odvětví, především ve zdravotnických oborech, v pomáhajících profesích. Proč? Možná proto, že máme nejnižší nezaměstnanost a ve zdravotnictví jedny z nejnižších platů. Lékárny jsou otevřené celý týden, v prodejnách zdravotnických potřeb je poptávka po farmaceutických asistentech dlouhodobě veliká a neuspokojená. Až budou vzdělání a kompetence farmaceutických asistentů dobře ohodnoceny, určitě se sníží jejich odliv do jiných oborů. Někdy je ale také vina na straně poptávajících - v jednom z řetězců shání farmaceutické asistenty a požadují výhradně vzdělání z vyšší odborné školy. Proč? Farmaceutický asistent vystudovaný na střední odborné škole má stejné kompetence! Bohužel jsme zaznamenali i nátlak vedoucích na dříve vystudované farmaceutické asistenty středoškoláky, aby si vzdělání „doplnili" na VOŠ! Tady lze jen říci, že důkladná orientace v legislativě je pro vedoucího pracovníka nezbytná!

6Co byste popřály farmaceutickým asistentům v roce 2018?

AŠ, MŠ: Snad to nebude znít jako klišé, ale opravdu především zdraví a spokojenost jim samotným i jejich blízkým. A pak to, aby se do své práce těšili! 

Děkuji za rozhovor

Chramst

Zpět