JEDNODUCHÉ A UŽITEČNÉ VYŠETŘENÍ (NEJEN) PRO ASTMATIKY A KUŘÁKY? MĚŘENÍ PLICNÍHO VĚKU.Plicní věk je orientačním ukazatelem stavu a kondice dýchacích cest. Lze jej stanovit pomocí jednoduchého spirometrického měření a poskytuje pacientům, zvláště kuřákům, srozumitelným způsobem informaci o dopadu kouření a dalších faktorů na jejich plicní funkce. Měření pomocí spirometru umožňuje nejen včas zachytit obstrukční změny v dýchacích cestách a zahájit včasnou léčbu, ale také motivovat kuřáky k odvykací léčbě. 

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění, pro které jsou typické strukturální změny dýchacích cest, jejich zvýšená reaktivita a především obstrukce. Omezení průtoku vzduchu vlivem bronchokonstrikce, hypersekrece hlenu a edému pacienti typicky pociťují ztíženým výdechem, sípáním nebo hvízdáním. Ačkoliv má astma multifaktoriální etiologii, za významný rizikový faktor se považuje kouření. Intenzitu bronchiální obstrukce ovlivňuje množství cigaret, délka kouření, způsob inhalace a v neposlední řadě i kouření pasivní.

Spirometrické vyšetření a jeho vybrané parametry

K monitorování funkce dýchacího systému se kromě jiných využívá také spirometrie. Tato metoda sleduje tzv. statické a dynamické respirační parametry, přičemž u astmatiků se vzhledem k obstrukční povaze onemocnění hodnotí především parametry statické.

Mezi základní evaluační ukazatele pro sledování astmatického pacienta patří VC (vitální kapacita: maximální objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním nádechu), FVC (usilovná vitální kapacita: maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu prudce vydechnout při maximálním usilovném výdechu) a FEV1 (objem vzduchu vydechnutý s největším úsilím za 1 sekundu po maximálním nádechu).

VC i FVC jsou závislé na věku, výšce i pohlaví. Teoretické hodnoty vycházejí ze zprůměrovaných výsledků zdravých osob. Ty jsou shrnuty do normogramů nebo se při výpočtu využívá přesně definovaných vzorců, ve kterých jsou zahrnuty výše uvedené proměnné. Fyziologicky dochází k pomalému poklesu plicních funkcí od 30. roku života, u kuřáků je tento proces rychlejší.

Stanovení plicního věku

Poměr jednosekundové vitální kapacity (FEV1) k FVC označený FEV1% se má u zdravého jedince pohybovat mezi 70 a 85 %. Právě snížení FEV1% je citlivým ukazatelem bronchiální obstrukce, čehož se využívá i při stanovování tzv. plicního věku (PV). Koncept plicního věku byl navrhnut Alphega lékárnami proto, aby výsledek základního spirometrického vyšetření mohl být co nejjednodušeji interpretován laické veřejnosti.

Alphega lékárny v České republice i dalších osmi evropských zemích se na podobné koncepty prevence zdraví zaměřují dlouhodobě. Jejich filosofie se řídí schopností přispět k všeobecnému zdraví naší populace. Kromě plicního věku byl v minulosti vyvinut také program měření cévního věku, který slavil úspěch napříč evropskými zeměmi, jen v České republice bylo od října roku 2016 změřeno více než 25 tisíc pacientů.

Využití pro základní diagnostiku a motivaci kuřáků

Speciálně proškolení lékárníci používají k měření spirometr Vitalograph, který zaznamenává FVC a FEV1 pacienta a určí FEV1%. Získaný výsledek je následně srovnán s tabulkovými hodnotami FEV1% zdravých osob. Vzhledem k úzké korelaci tohoto parametru s věkem tak lze porovnat stáří plic neboli plicní věk jedince s jeho chronologickým věkem. U kuřáků bývá PV a rozdíl mezi PV a skutečným věkem signifikantně vyšší.

Vyšetření, které je v Alphega lékárnách poskytováno, je pouze orientační, nicméně pro včasný záchyt počínající obstrukce v dýchacích cestách zásadní. Pacienta je v případě potřeby možno nasměrovat ke specialistovi, který provede další diagnostiku. Pro kuřáky může být jednoduchý a jasný výsledek kondice jejich plicních funkcí další motivací proč přestat kouřit.

ilustrační fota: Medical vector created by Brgfx - Medical vector created by Brgfx - Freepik.com

Designed by Freepik

Zpět